Miljø og etikk

Topro Elektronikk er sertifisert i henhold til ISO 14001 – Ledelsessystem for miljøstyring. Vi har høy fokus på etiske retningslinjer internt, og i samarbeid med våre leverandører.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022.

Les vår rapport her

ISO 14001

Topro Elektronikk AS er svært engasjert i miljøarbeidet og ønsker å jobbe langsiktig og målrettet for å gjennomføre miljøforbedringtiltak i vår virksomhet. ISO 14001 stiller krav til miljøstyring slik at man skal kunne utvikle en policy og mål som tar hensyn til offentlig krav og informasjonsplikt når det gjelder viktige miljøaspekter. Hensikten med en internasjonal standard er å beskytte miljøet og hindre forurensning samtidig som man er i balanse med sosioøkonomiske behov.

Vi utfører systematiske internrevisjoner for å sikre kvalitet, miljø, HMS og andre lovpålagte krav. Våre systemer er transparente, og hele organisasjonen er involvert i våre ledelsessystemer.

Miljøtiltak vurderes i hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra råvareproduksjon til utsalg. Både lokale, regionale og globale miljøaspekter søkes ivaretatt. Vi etterstreber også å bidra inn mot våre kunder for å redusere miljøavtrykk gjennom produkters levetid.

Aktivt miljøfokus hver dag

• Arbeide sikkert, energieffektivt og miljøbevisst ved å følge gjeldende lover, regler, prosedyrer og arbeidsinstrukser i vår virksomhet.

• Utnytte energi, råvarer og ressurser best mulig.

• Støtte designaktiviteter og anskaffelser som forbedrer produktets miljøavtrykk.

• Ha kontroll med bedriftens utslipp til jord, vann og luft og forebygge forurensning.

• Ha kontroll med og tilrettelegge sortering av avfall og sørge for sikker destruksjon/ deponering der resirkulering/gjenbruk ikke er mulig.

• Jobbe med kontinuerlige forbedringer innen alle områder.

• Måle resultatene av vårt HMS-arbeide.

• Påvirke våre leverandører til å heve sin HMS-standard.

Dummy

Gunnar Vesterås

Kvalitetsleder

+47 90159588

gunnar.vesteras@topro.no

Tom Andre Skogsrud

Tom André Skogsrud

Prosessleder/NK/Prototype

+47 92220971

tom.andre.skogsrud@topro.no


Del:
Kontakt oss angående miljø og etikk

Kontakt oss